Your browser is not fully supported. Please upgrade your browser.

Skip to main content

Tự nhiên, có thể tái tạo và có thể phân hủy sinh học
Tự nhiên, có thể tái tạo và có thể phân hủy sinh học

Len có đặc tính tự nhiên 100%, có thể tái tạo 100% và có thể phân hủy sinh học 100%. Len có bản chất là một loại sợi tuần hoàn.

Không có vi nhựa, không giống như sợi tổng hợp
Không có vi nhựa, không giống như sợi tổng hợp

Len có thể phân hủy sinh học 100% nên không góp phần gây ô nhiễm vi nhựa trong đại dương hoặc trên đất liền.

Loại sợi được tái sử dụng và tái chế nhiều nhất trên thế giới
Loại sợi được tái sử dụng và tái chế nhiều nhất trên thế giới

Len là loại sợi được tái sử dụng và tái chế nhiều nhất hành tinh trong các loại sợi may mặc chính.

Filter By Fabric

Change the way you buy clothes. Take a stand for transparency and accurate labelling. We urge brands to ditch vague descriptions like ‘silky',’ ‘mesh’ and ‘fleece’ for clear fabric details. Your pledge counts. Join us and be the change. Sign the pledge.

Sign the Pledge

Collaborations